Мениджмънт

"БЕТА КОРП" АД се управлява от Съвет на директорите, състоящ се от трима членове Атанас Бойчев (Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор), Борислав Попов (Зам. председател на Съвета на директорите) и Юрий Станчев (член на Съвета на директорите).

Прочети още...

Лицензи

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др.

Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин

  • Бета Корп АД - Комисията за финансов надзор - Лиценз РГ-03-0006/12.02.2006 г.
  • Бета Корп АД - Българска Народна Банка - Лиценз 006/10-02-2000 г.
  • Борислав Попов - Лиценз за брокер
  • Борислав Попов - Лиценз за инвестиционен консултант
  • Тихомир Каунджиев - Лиценз за инвестиционен консултант

История

"БЕТА КОРП" АД е основен участник на капиталовия пазар в страната, заемащ челно място в годишните класации. Според годишната класация на “БФБ - София” АД за 1998 г. и 1999 г., дружеството е инвестиционен посредник с най-голям брой сделки с ценни книжа, а през 2003 г. заема второто място. През 1998 г. "БЕТА КОРП" АД получава и наградата на “БФБ - София” АД за инвестиционен посредник на годината.

Традиционно през годините дружеството е и в първата десетка на инвестиционните посредници по реализиран оборот на борсата от сделки с ценни книжа. Дружеството активно участва в процеса на преструктуриране и приватизация на държавни и общински предприятия, като е един от основните инвестиционни посредници, кандидатстващи пред Агенцията за приватизация при продажбата на остатъчни държавни пакети от частично приватизирани компании. През периода януари 1998 г. – май 2004 г. "БЕТА КОРП" АД подписа и изпълни почти 20 договора с Агенцията за приватизация за продажба на държавни пакети от акции от капитала на публични дружества. По-значителни са сделките за следните пакети от акции: 12.36 % от капитала на “Солвей Соди” АД, 11.15 % от капитала на “Калиакра” АД, 15 % от капитала на “Захарни заводи – Горна Оряховица” АД – гр., както и 14.5 % - през 2001 г., 1.06 % - през 2002 г. и 1.89 % - през 2004 г. от капитала на “Петрол” АД.

Появяването на инвестиционните бонове, по време на т.нар. Първа вълна на масовата приватизация, а в последствие и на компенсаторните инструменти, като непарично платежно средство и тяхното използване при закупуването на държавна и общинска собственост, даде допълнителен тласък за развитието на пазара в страната, като при тези процеси "БЕТА КОРП" АД успя да се утвърди като лидер сред инвестиционните посредници по реализиран оборот с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Ново направление в дейността на дружеството през последните две години е консултирането, подготовката и реализацията на проекти за сметка на конкретни възложители, свързани с финансиране на основната им дейност, посредством ползване на капиталовия пазар в страната. В тази връзка следва да се отбележи участието на "БЕТА КОРП" АД в подготовката и пласирането на корпоративни емисии дълг.

Мисия

Създаването на "БЕТА КОРП" АД е повече от едно предприемаческо действие и съдържа нашия отговор на пазарното изискване за качествени услуги в областта на инвестиционното посредничество и инвестиционното банкиране.

Развитието на дружеството през годините се е основавало на ориентираността към клиентите и на тази база предлагане на разнообразни и качествени услуги от традиционните за всички инвестиционни посредници, свързани с покупко-продажба на ценни книжа, до доверително управление на портфейли от пари и ценни книжа.

Приоритетно направление в дейността на дружеството е стремежът за комплексност на предлаганите продукти и услуги по отношение на клиентите институционални и професионални инвеститори като фундамент за изграждането на трайни и коректни партньорски взаимоотношения.

Предпоставка за успешна работа е както коректността по отношение работата с клиентите, така и поддържането на партньорски отношения с останалите участници на капиталовия пазар в страната, включително банки и инвестиционни посредници.