История

"БЕТА КОРП" АД е основен участник на капиталовия пазар в страната, заемащ челно място в годишните класации. Според годишната класация на “БФБ - София” АД за 1998 г. и 1999 г., дружеството е инвестиционен посредник с най-голям брой сделки с ценни книжа, а през 2003 г. заема второто място. През 1998 г. "БЕТА КОРП" АД получава и наградата на “БФБ - София” АД за инвестиционен посредник на годината.

Традиционно през годините дружеството е и в първата десетка на инвестиционните посредници по реализиран оборот на борсата от сделки с ценни книжа. Дружеството активно участва в процеса на преструктуриране и приватизация на държавни и общински предприятия, като е един от основните инвестиционни посредници, кандидатстващи пред Агенцията за приватизация при продажбата на остатъчни държавни пакети от частично приватизирани компании. През периода януари 1998 г. – май 2004 г. "БЕТА КОРП" АД подписа и изпълни почти 20 договора с Агенцията за приватизация за продажба на държавни пакети от акции от капитала на публични дружества. По-значителни са сделките за следните пакети от акции: 12.36 % от капитала на “Солвей Соди” АД, 11.15 % от капитала на “Калиакра” АД, 15 % от капитала на “Захарни заводи – Горна Оряховица” АД – гр., както и 14.5 % - през 2001 г., 1.06 % - през 2002 г. и 1.89 % - през 2004 г. от капитала на “Петрол” АД.

Появяването на инвестиционните бонове, по време на т.нар. Първа вълна на масовата приватизация, а в последствие и на компенсаторните инструменти, като непарично платежно средство и тяхното използване при закупуването на държавна и общинска собственост, даде допълнителен тласък за развитието на пазара в страната, като при тези процеси "БЕТА КОРП" АД успя да се утвърди като лидер сред инвестиционните посредници по реализиран оборот с компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове. Ново направление в дейността на дружеството през последните две години е консултирането, подготовката и реализацията на проекти за сметка на конкретни възложители, свързани с финансиране на основната им дейност, посредством ползване на капиталовия пазар в страната. В тази връзка следва да се отбележи участието на "БЕТА КОРП" АД в подготовката и пласирането на корпоративни емисии дълг.