Лицензи

"БЕТА КОРП" е лицензиран инвестиционен посредник (Удостоверение РГ-03-0006/12.02.2006 г., издадено от Комисията за Финансов Надзор) с предмет на дейност в страната и чужбина, който включва: сделки с финансови инструменти за собствена и за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки; поемане на емисии ценни книжа; управление на индивидуални портфейли от финансови инструменти и/ или пари, с изключение на портфейли на инвестиционни дружества и пансионни фондове; държане на финансови инструменти и пари на клиенти в депозитарна институция (попечителска дейност), както и дейности, свързани с инвестиционни консултации и анализи на дружества, относно капиталовата им структура и промишлена стратегия, изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, представителство на притежателите на ценни книжа, пред емитента на ценните книжа и др.

Дружеството притежава и Лицензия 006/10.02.2000г., издадена от БНБ за извършване на сделки с чуждестранни средства за плащане в наличност и по безкасов начин

  • Бета Корп АД - Комисията за финансов надзор - Лиценз РГ-03-0006/12.02.2006 г.
  • Бета Корп АД - Българска Народна Банка - Лиценз 006/10-02-2000 г.
  • Борислав Попов - Лиценз за брокер
  • Борислав Попов - Лиценз за инвестиционен консултант
  • Тихомир Каунджиев - Лиценз за инвестиционен консултант