Мисия

Създаването на "БЕТА КОРП" АД е повече от едно предприемаческо действие и съдържа нашия отговор на пазарното изискване за качествени услуги в областта на инвестиционното посредничество и инвестиционното банкиране.

Развитието на дружеството през годините се е основавало на ориентираността към клиентите и на тази база предлагане на разнообразни и качествени услуги от традиционните за всички инвестиционни посредници, свързани с покупко-продажба на ценни книжа, до доверително управление на портфейли от пари и ценни книжа.

Приоритетно направление в дейността на дружеството е стремежът за комплексност на предлаганите продукти и услуги по отношение на клиентите институционални и професионални инвеститори като фундамент за изграждането на трайни и коректни партньорски взаимоотношения.

Предпоставка за успешна работа е както коректността по отношение работата с клиентите, така и поддържането на партньорски отношения с останалите участници на капиталовия пазар в страната, включително банки и инвестиционни посредници.